આ સદીની ગુજરાતી પ્રકાશન-પ્રવૃત્તિ

Authors

  • Desai, Jitendra મેનેજીંગ ટ્રસ્ટી, નવજીવન પ્રકાશન મંદિર, અમદાવાદ, અધ્યક્ષ, પત્રકારત્વ વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત  વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

Keywords:

Publication, Publication-Gujarat

Abstract

No Abstract

Author Biography

Desai, Jitendra, મેનેજીંગ ટ્રસ્ટી, નવજીવન પ્રકાશન મંદિર, અમદાવાદ, અધ્યક્ષ, પત્રકારત્વ વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત  વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

મેનેજીંગ ટ્રસ્ટી, નવજીવન પ્રકાશન મંદિર, અમદાવાદ, અધ્યક્ષ, પત્રકારત્વ વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત  વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

Additional Files

Published

30-04-1999

How to Cite

Desai, J. (1999). આ સદીની ગુજરાતી પ્રકાશન-પ્રવૃત્તિ. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 37(1), 5–10. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/733

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)

Most read articles by the same author(s)