વિક્રમ વેચાણ ધરાવતું પુસ્તક

Authors

  • Desai, Jitendra ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Keywords:

Gandhijini Atmkatha, Autobiography, Gandhidarshan, Vikram vechan dharavtu pustak, Gandhiji

Abstract

No Abstract

Author Biography

Desai, Jitendra, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

કુલનાયક, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Additional Files

Published

31-12-2001

How to Cite

Desai, J. (2001). વિક્રમ વેચાણ ધરાવતું પુસ્તક. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 39(3), 1–5. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/424

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)

Most read articles by the same author(s)