વાત ગાંધીજીના જીવનની ત્રણ નિર્ણાયક રાતની

Authors

  • Desai, Jitendra ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

Keywords:

Gandhi, Gandhiji, M. K. Gandhi

Abstract

No Abstract

Author Biography

Desai, Jitendra, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

પૂર્વ કુલનાયક, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

Additional Files

Published

31-12-2010

How to Cite

Desai , J. (2010). વાત ગાંધીજીના જીવનની ત્રણ નિર્ણાયક રાતની . Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 48(3 - 4), 3–10. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/472

Issue

Section

દ્રષ્ટિબિંદુ ( Point of View)

Most read articles by the same author(s)