ગાંધીનું 'સરમન ઑન ધ સી'

Authors

  • Desai, Jitendra નવજીવન ટ્રસ્ટ, અમદાવાદ, ગુજરાત

Keywords:

Gnadhi, Gandhian Thought

Abstract

No Abstract 

Author Biography

Desai, Jitendra, નવજીવન ટ્રસ્ટ, અમદાવાદ, ગુજરાત

વ્યવસ્થાપક ટ્રસ્ટી, નવજીવન ટ્રસ્ટ, અમદાવાદ, ગુજરાત

Additional Files

Published

31-03-2010

How to Cite

Desai, J. (2010). ગાંધીનું ’સરમન ઑન ધ સી’. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 48(1), 17–26. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/525

Issue

Section

દ્રષ્ટિબિંદુ ( Point of View)

Most read articles by the same author(s)