ભેખધારી પત્રકાર

Authors

  • Desai, Jitendra મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી, નવજીવન પ્રકાશન મંદિર

Keywords:

Bkhekhdhari patrakar, Journalist, Phoolshankar pattani

Abstract

No Abstract

Author Biography

Desai, Jitendra, મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી, નવજીવન પ્રકાશન મંદિર

મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી, નવજીવન પ્રકાશન મંદિર

Additional Files

Published

30-04-1995

How to Cite

Desai, J. (1995). ભેખધારી પત્રકાર. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 33(1), 63–66. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/680

Issue

Section

ગ્રંથસમીક્ષા (Book Review)

Most read articles by the same author(s)