ગાંધીજીની દાકતર દીકરી સ્વ. ડૉ. સુશીલા નૈયર

Authors

  • Desai, Jitendra ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Keywords:

Gandhijini Daktar, Sushila Naiyar, Gandhiji

Abstract

No Abstract

Author Biography

Desai, Jitendra, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

કુલનાયક, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Additional Files

Published

31-08-2001

How to Cite

Desai, J. (2001). ગાંધીજીની દાકતર દીકરી સ્વ. ડૉ. સુશીલા નૈયર. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 39(1-2), 1–12. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/402

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)

Most read articles by the same author(s)