ઈતિહાસના બે જ્ઞાપક : ઉત્ખનિત સામગ્રી અને દફ્તરસંગ્રહ

Authors

  • Jamindar, Rasesh ઈતિહાસ અને સંસ્કૃતિ વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

Keywords:

History, Archives, Archival

Abstract

No Abstract 

Author Biography

Jamindar, Rasesh, ઈતિહાસ અને સંસ્કૃતિ વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

પૂર્વ પ્રાધ્યાપક અને અધ્યક્ષ, ઈતિહાસ અને સંસ્કૃતિ વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

Additional Files

Published

30-06-2010

How to Cite

Jamindar, R. (2010). ઈતિહાસના બે જ્ઞાપક : ઉત્ખનિત સામગ્રી અને દફ્તરસંગ્રહ . Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 48(2), 7–13. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/495

Issue

Section

દ્રષ્ટિબિંદુ ( Point of View)

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>