વાણીગત ઇતિહાસ હોઈ શકે ખરો?

Authors

  • Jamindar, Rasesh ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

Keywords:

History, Word-of-Mouth, Word-of-Mouth History

Abstract

No Abstract

Author Biography

Jamindar, Rasesh, ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

પૂર્વ પ્રાધ્યાપક અને અધ્યક્ષ, ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત   

Additional Files

Published

31-12-2011

How to Cite

Jamindar, R. (2011). વાણીગત ઇતિહાસ હોઈ શકે ખરો? . Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 49(3-4), 5–9. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/340

Issue

Section

દ્રષ્ટિબિંદુ ( Point of View)

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>