શ્રમનો મહિમા, મહર્ષિ કણાદ અને મહાત્મા ગાંધી

Authors

  • Jamindar, Rasesh ઈતિહાસ અને સંસ્કૃત વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Keywords:

Shramno Mahima, Maharshi Kanaad, Mahatma Gandhi

Abstract

No Abstract Available.

Author Biography

Jamindar, Rasesh, ઈતિહાસ અને સંસ્કૃત વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

નિવૃત્ત પ્રાધ્યાપક અને અધ્યક્ષ, ઈતિહાસ અને સંસ્કૃત વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Additional Files

Published

31-12-2003

How to Cite

Jamindar, R. (2003). શ્રમનો મહિમા, મહર્ષિ કણાદ અને મહાત્મા ગાંધી. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 41(2-3), 6–9. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/368

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>