સૌરાષ્ટ્રની મેર કોમનો અન્વેષિત આકર ગ્રંથ

Authors

  • Jamindar, Rasesh ઈતિહાસ અને સંસ્કૃતિ વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Keywords:

Saurashtrani mer kom, Mers of Saurashtra: A profle of social economic and political status

Abstract

No Abstract 

Author Biography

Jamindar, Rasesh, ઈતિહાસ અને સંસ્કૃતિ વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

નિવૃત્ત પ્રાધ્યાપક અને અધ્યક્ષ, ઈતિહાસ અને સંસ્કૃતિ વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Additional Files

Published

31-08-2001

How to Cite

Jamindar, R. (2001). સૌરાષ્ટ્રની મેર કોમનો અન્વેષિત આકર ગ્રંથ. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 39(1-2), 54–56. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/411

Issue

Section

ગ્રંથસમીક્ષા (Book Review)

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>