પર્યાવરણીય શાસનના નિયામક સાધન તરીકે સ્વશિસ્ત અને ગાંધીનો અભિગમ

Authors

  • Shukla, Nimisha ગ્રામઅર્થશાસ્ત્ર વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

Keywords:

Self-discipline, environmental governance, Gandhian Philosophy

Abstract

No Abstract 

Author Biography

Shukla, Nimisha, ગ્રામઅર્થશાસ્ત્ર વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

પ્રાધ્યાપક અને અધ્યક્ષ, ગ્રામઅર્થશાસ્ત્ર વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત 

Additional Files

Published

30-06-2010

How to Cite

Shukla , N. . (2010). પર્યાવરણીય શાસનના નિયામક સાધન તરીકે સ્વશિસ્ત અને ગાંધીનો અભિગમ . Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 48(2), 14–33. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/496

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>