આત્મસિદ્ધિ , સંપોષિતતા અને ગાંધી

Authors

  • Shukla, Nimisha ગ્રામઅર્થશાસ્ત્ર વિભાગ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત.
  • Iyengar, Sudarshan ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત.

Keywords:

Gandhian Thoughts, Self-realization, Saturation

Abstract

No Abstract

Author Biographies

Shukla, Nimisha, ગ્રામઅર્થશાસ્ત્ર વિભાગ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત.

ગ્રામઅર્થશાસ્ત્ર વિભાગ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત. 

Iyengar, Sudarshan, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત.

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત.

Published

31-12-2014

How to Cite

Shukla, N., & Iyengar, S. (2014). આત્મસિદ્ધિ , સંપોષિતતા અને ગાંધી. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 52(4), 75–94. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/161

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>