કુલનાયકશ્રી સુદર્શન આયંગારનું નિવેદન : ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના 61(એકસઠ)માં પદવીદાન પ્રસંગે

Authors

  • Iyengar, Sudarshan Vice-Chancellor, Gujarat Vidyapith, Ahmedabad, Gujarat

Keywords:

Convocation, 61nd Convocation, Kulnayakshree

Abstract

આદરણીય કુલનાયકશ્રી ડૉ. સુદર્શન આયંગારે ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના 61(એકસઠ)માં પદવીદાન સમારંભમાં આદરણીય કુલપતિશ્રી નારાયણભાઈ દેસાઈ, મુખ્ય મહેમાન શ્રી ધર્માંધીકારીજી, વિદ્યાપીઠ મંડળના સભ્યો, આમંત્રિત મહેમાનો, સેવકો અને વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ સંબોધન કર્યું હતું અને ગુજરાત વિદ્યાપીઠના પાછલા વર્ષ દરમિયાન વિવિધ વિભાગો દ્વારા કરવામાં આવેલા કાર્યોની ટૂંકી વિગત પ્રસ્તુત કરી હતી

Author Biography

Iyengar, Sudarshan, Vice-Chancellor, Gujarat Vidyapith, Ahmedabad, Gujarat

Vice-Chancellor, Gujarat Vidyapith, Ahmedabad, Gujarat

Published

31-12-2014

How to Cite

Iyengar, S. (2014). કુલનાયકશ્રી સુદર્શન આયંગારનું નિવેદન : ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના 61(એકસઠ)માં પદવીદાન પ્રસંગે. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 52(4), 126–135. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/167

Issue

Section

પદવીદાન (Convocation)

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>