ગાંધીજી અને દારૂબંધી: ત્યારે અને અત્યારે

Authors

  • Iyengar, Sudarshan ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Keywords:

ગાંધીજી અને દારૂબંધી, Gandhiji

Abstract

No Abstract Available.

Author Biography

Iyengar, Sudarshan, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

કુલનાયક, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

References

૧. આર.કે. પ્રભુ (સંકલનકર્તા), દારૂબંધી કોઈપણ ભોગે (ગુજરાતી), નવજીવન ટ્રસ્ટ, ત્રીજું પુનર્મુદ્રણ, અમદાવાદ, ૨૦૦૭, પૃ. ૭.

૨. એજન, પૃ. ૧-૫.

૩. એજન, પૃ. ૩, ૫.

૪. એજન, પૃ. ૧, ૨, ૪.

૫. એજન, પૃ. ૬, ૮-૧૧.

૬. ભરતન્ કુમારપ્પા, દારૂબંધી શા સારુ ? (ગુજરાતી), ત્રીજું પુનર્મુદ્રણ, નવજીવન પ્રકાશન મંદિર, અમદાવાદ, ૨૦૦૭, પૃ. ૩.

૭. એજન, પૃ. ૨૦.

૮. એજન, પૃ. ૩૧.

૯. એજન, પૃ. ૧૯.

૧૦. એજન, પૃ. ૯-૧૧,

૧૧. એજન, પૃ. ૩૫.

૧૨. એજન, પૃ. ૫૦.

૧૩. વિષ્ણુદેવ પંડિત (આચાર્ય), વેદોની વાણી, “ઋગ્વેદ”, ૧૨૬૮, યુનિવર્સિટી ગ્રંથનિર્માણ બોર્ડ, અમદાવાદ, ૨૦૦૧.

૧૪. વિષ્ણુદેવ પંડિત (આચાર્યશ્રી), વેદોની વાણી, યજુર્વેદ”, ૧૨૬૭, યુનિવર્સિટી ગ્રંથનિર્માણ બોર્ડ, અમદાવાદ, ૨૦૦૧.

૧૫. પંડિત રામેશ્વર ભટ્ટ (હિન્દી અનુવાદ), મનુસ્મૃતિ, ચૌખંબા સંસ્કૃત પ્રતિષ્ઠાન, દિલ્હી, પુનર્મુદ્રણ, ૨૦૦૧, પૃ. ૩૧૩-૩૧૮.

૧૬. વાસુદેવ જોશી (સંપાદક), કૌટિલ્ય-અર્થશાસ્ત્ર, સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય, અમદાવાદ, ૧૯૮૨, પૃ. ૨૧૬-૨૧૭.

૧૭. વેબસાઈટ પરથી Alcohol overview.mht

૧૮. આર. કે. પ્રભુ, ઉપર્યુક્ત, પૃ. ૧૦.

૧૯. કુમારપ્પા, ઉપર્યુક્ત, પૃ. ૧૩.

૨૦. સુદર્શન આયંગાર, ‘નશાબંધી કે નશાબંદગી' (મૂળ ‘ભૂમિપુત્ર'માં પ્રકાશિત), પુનઃ પ્રકાશન ‘લોકજીવન’, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, ૧૫ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૦૭નો અંક.

૨૧. ઇલ્લીસીટ, મોઈઝિસ નેઈઅ, વિલિયમ સૈનામન, લંડન, ૨૦૦૫, અધ્યાય ૪.

Additional Files

Published

30-06-2008

How to Cite

Iyengar, S. (2008). ગાંધીજી અને દારૂબંધી: ત્યારે અને અત્યારે . Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 46(2), 1–24. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/258

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>