સંપાદકીય (Editorial)

Authors

  • Shukla, Nimisha ગ્રામઅર્થશાસ્ત્ર વિભાગ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત.

Keywords:

Editorial, Ecology, Gandhian Thought, Gandhian Philosophy

Abstract

No Abstract

Author Biography

Shukla, Nimisha, ગ્રામઅર્થશાસ્ત્ર વિભાગ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત.

અધ્યક્ષ, ગ્રામઅર્થશાસ્ત્ર વિભાગ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત.

Published

31-12-2014

How to Cite

Shukla, N. (2014). સંપાદકીય (Editorial). Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 52(4), 1–5. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/153

Issue

Section

સંપાદકીય (Editorial)

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>