વિકાસની વૈકલ્પિક દિશા તરફ...

Authors

  • Shukla, Nimisha ગ્રામઅર્થશાસ્ત્ર વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત 
  • Vaghadia, Dhara ગ્રામઅર્થશાસ્ત્ર વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત 

Keywords:

Development, Social Development, Economical Development, Economy, Rural Economy

Author Biographies

Shukla, Nimisha, ગ્રામઅર્થશાસ્ત્ર વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત 

ગ્રામઅર્થશાસ્ત્ર વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત 

Vaghadia, Dhara , ગ્રામઅર્થશાસ્ત્ર વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત 

ગ્રામઅર્થશાસ્ત્ર વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત 

Additional Files

Published

31-12-2021

How to Cite

Shukla, N., & Vaghadia, D. (2021). વિકાસની વૈકલ્પિક દિશા તરફ. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 59(1-4), 3–13. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/321

Issue

Section

સંપાદકીય (Editorial)

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>