કુલપતિશ્રીનું વક્તવ્ય

Authors

  • Verma, Ravindra ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.
  • Shukla, Nimisha ગ્રામ અર્થશાસ્ત્ર વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ.

Keywords:

53rd Convocation of Gujarat Vidyapith, Atmnirikshan pravrutt ane Gandhiji

Abstract

No Abstract Available.

 

Author Biographies

Verma, Ravindra, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

પૂર્વ કુલપતિ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Shukla, Nimisha, ગ્રામ અર્થશાસ્ત્ર વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ.

પ્રાધ્યાપક અને અધ્યક્ષ, ગ્રામ અર્થશાસ્ત્ર વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ.

Additional Files

Published

31-12-2006

How to Cite

Verma, R., & Shukla, N. . (2006). કુલપતિશ્રીનું વક્તવ્ય. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 44(1-3), 87–91. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/304

Issue

Section

પદવીદાન (Convocation)

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>