પૂર્ણ સ્વરાજ તરફ પાછાં વળીએ : હિન્દુસ્તાન સારું સ્વતંત્રતા

Authors

  • Kalyani -
  • Vaghadia, Dhara ગ્રામઅર્થશાસ્ત્ર વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત 

Keywords:

Poorna Swaraj, Swaraj, Gandhian thoughts

Abstract

No Abstract

Author Biographies

Kalyani, -

-

Vaghadia, Dhara , ગ્રામઅર્થશાસ્ત્ર વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત 

ગ્રામઅર્થશાસ્ત્ર વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત 

Additional Files

Published

31-12-2021

How to Cite

Kalyani, & Vaghadia, D. (2021). પૂર્ણ સ્વરાજ તરફ પાછાં વળીએ : હિન્દુસ્તાન સારું સ્વતંત્રતા. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 59(1-4), 14–19. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/322

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)