કુલનાયકશ્રીનું નિવેદન

Authors

  • Dave, Arunkumar ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Keywords:

Convocation, 51 Convocation, Vidyapith Convocation, Kulnayakshree, Vice-Chancellor

Abstract

આદરણીય કુલનાયકશ્રી ડૉ. અરુણકુમાર દવે ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના 51 (એકાવન)માં પદવીદાન સમારંભમાં આમંત્રિત મહેમાનો, સેવકો અને વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ સંબોધન કર્યું હતું 

Author Biography

Dave, Arunkumar, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

પૂર્વ કુલનાયક, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Additional Files

Published

31-12-2004

How to Cite

Dave, A. (2004). કુલનાયકશ્રીનું નિવેદન. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 42(1-3), 57–60. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/364

Issue

Section

પદવીદાન (Convocation)

Similar Articles

1 2 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.