માનવશાસ્ત્રી મેલિનોવસ્કીની ક્ષેત્રકાર્ય પદ્ધતિ અને તેનું સ્વરૂપ

Authors

  • Arvind Bhatt Ahmedabad, Gujarat

Keywords:

humanities, human society, anthropology, Malinowski, Bronisław Malinowski

Abstract

No Abstract

Published

31-03-2015

How to Cite

Bhatt, A. (2015). માનવશાસ્ત્રી મેલિનોવસ્કીની ક્ષેત્રકાર્ય પદ્ધતિ અને તેનું સ્વરૂપ. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 53(01), 21–40. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/99

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)

Most read articles by the same author(s)