માર્ગરેટ મિડનું અમેરિકન માનવશાસ્ત્રમાં પ્રદાન

Authors

  • Bhatt, Arvind સમાજશાસ્ત્ર અને સમાજમાનવશાસ્ત્ર વિભાગ. મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

Keywords:

Margaret Mead, American Anthropology, Anthropology

Abstract

No Abstract

Author Biography

Bhatt, Arvind, સમાજશાસ્ત્ર અને સમાજમાનવશાસ્ત્ર વિભાગ. મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

પૂર્વ પ્રાધ્યાપક અને અધ્યક્ષ, સમાજશાસ્ત્ર અને સમાજમાનવશાસ્ત્ર વિભાગ. મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

Additional Files

Published

31-03-2011

How to Cite

Bhatt, A. (2011). માર્ગરેટ મિડનું અમેરિકન માનવશાસ્ત્રમાં પ્રદાન . Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 49(1), 26–43. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/457

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)

Most read articles by the same author(s)