વેરીયર એલ્વીન: એક માનવતાવાદી માનવશાસ્ત્રી- ૨

Authors

  • Bhatt, Arvind સમાજશાસ્ત્ર અને સમાજ માનવશાસ્ત્ર વિભાગ, મ.દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Keywords:

Verrier Elwin, Indian anthropologist, Tribal world of Verrier Elwim

Abstract

No Abstract Available.

Author Biography

Bhatt, Arvind, સમાજશાસ્ત્ર અને સમાજ માનવશાસ્ત્ર વિભાગ, મ.દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

પૂર્વ પ્રાધ્યાપક અને અધ્યક્ષ, સમાજશાસ્ત્ર અને સમાજ માનવશાસ્ત્ર વિભાગ, મ.દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Additional Files

Published

31-12-2007

How to Cite

Bhatt, A. (2007). વેરીયર એલ્વીન: એક માનવતાવાદી માનવશાસ્ત્રી- ૨. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 45(1-3), 6–15. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/283

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)

Most read articles by the same author(s)