ગુજરાતનો આદિવાસી સમાજ અને પરિવર્તન

Authors

  • Arvind Bhatt

Keywords:

Tribal, Aadivasi, Gujarat - Tribal, Gujarat - Aadivasi, Tribal Society

Abstract

No Abstract

Published

30-09-2015

How to Cite

Bhatt, A. (2015). ગુજરાતનો આદિવાસી સમાજ અને પરિવર્તન. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 53(3), 16–42. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/74

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)

Most read articles by the same author(s)