ફ્રાન્સ બોઆસ (૧૮૫૮- ૧૯૪૨)

Authors

  • Bhatt, Arvind સમાજમાનવશાસ્ત્ર વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ.

Keywords:

German-American anthropologist, Franz Boas, Kwakiutl Text

Abstract

No Abstract Available.

References

Harris, M, 1968 : Rise of Anthropological Theory, New York.

Herskovits, M, 1953 : Franz Boat, New York,

Upadhyay and Gaya pandey, 1993: History of Anthropological Thought.

Dawid E. Hunter, 1976 : Encyclopedia of Anthropology, Philip and Whitten.

Jha, Makhan, 1990 : History of Anthropological Thought.

Additional Files

Published

31-12-2005

How to Cite

Bhatt, A. (2005). ફ્રાન્સ બોઆસ (૧૮૫૮- ૧૯૪૨). Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 43(1-3), 1–9. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/307

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)

Most read articles by the same author(s)