ગાંધી સંસ્થા પરિચય: બ્રહ્મવિદ્યા મંદિર, પવનાર, વર્ધા, મહારાષ્ટ્ર

Authors

  • Joshi, Binduvasini ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

Keywords:

Gandhi Institute, Brahmavidya Mandir

Abstract

No Abstract

Author Biography

Joshi, Binduvasini, ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

વ્યાખ્યાતા, ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત  વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

Additional Files

Published

30-04-1999

How to Cite

Joshi, B. (1999). ગાંધી સંસ્થા પરિચય: બ્રહ્મવિદ્યા મંદિર, પવનાર, વર્ધા, મહારાષ્ટ્ર. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 37(1), 41–43. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/738

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>