એક જપ્ત બંગાળી કૃતિ : 'પથેરી દાબી'

Authors

  • Joshi, Binduvasini ઈતિહાસ અને સંસ્કૃતિ વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત 

Keywords:

Literature, Bangali Literature, Bengali Literature

Abstract

No Abstract

Author Biography

Joshi, Binduvasini, ઈતિહાસ અને સંસ્કૃતિ વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત 

સહ પ્રાધ્યાપક, ઈતિહાસ અને સંસ્કૃતિ વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત 

References

Bhattacharya, Hiranmoy, Raj and Literature: Banned Bengali Books, Firma KLM Private Limited, Calcutta, 1989.

जैन, धान्यकुमार (अनु.), शरत-साहित्य : 'पथ के दावेदार', हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय, मुंबई, १९३१

ચટ્ટોપાધ્યાય, શરદચંદ્ર, ‘પથ્થર દાબી’, શરદ ગ્રંથાવલિ, ભાગ ૩, અનુ.ઃ રમણલાલ સોની, વોરા ઍન્ડ કંપની પબ્લિશર્સ પ્રાઈવેટ લિ., મુંબઈ, ૧૯૫૭.

પ્રભાકર, વિષ્ણુ, આવારા મસીહા, અનુ.: હસમુખ દવે, ઈમેજ પબ્લિકેશન્સ પ્રા.લિ., મુંબઈ-અમદાવાદ, ૧૯૯૯.

સેનગુપ્તા, સુબોધચંદ્ર, શરચચંદ્ર : વ્યક્તિ અને કલાકાર, અનુ. : ભોગીભાઈ ગાંધી, સાહિત્ય અકાદમી, નવી દિલ્હી, ૧૯૮૬.

Additional Files

Published

31-12-2012

How to Cite

Joshi, B. (2012). એક જપ્ત બંગાળી કૃતિ : ’પથેરી દાબી’. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 50(3-4), 6–20. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/233

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>