સરદાર સવાસો

Authors

  • Joshi, Binduvasini ઈતિહાસ અને સંસ્કૃતિ વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

Keywords:

Sardar Vallabhbhai Patel, Sardar, Vallabhbhai Patel

Abstract

No Abstract

Author Biography

Joshi, Binduvasini, ઈતિહાસ અને સંસ્કૃતિ વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

અધ્યાપક, ઈતિહાસ અને સંસ્કૃતિ વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

Additional Files

Published

31-12-2000

How to Cite

Joshi, B. (2000). સરદાર સવાસો. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 38(3), 67–70. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/559

Issue

Section

સ્મરણાંજલિ

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >> 

Similar Articles

1 2 3 4 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.