કોંગ્રેસ કાર્યકર્તાઓ સમક્ષ ઉદ્દબોધન

Authors

  • Patel, Vallabhbhai ગાંધીજીના નિકટના સાથી, સ્વાતંત્ર્યસંગ્રામના અગ્રગણ્ય નેતા, ભારતના નાયબ વડાપ્રધાન, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના દ્વિતીય કુલપતિ

Keywords:

Sardar Vallabhbhai Patel, Sardar, Vallabhbhai Patel

Abstract

No Abstract

Author Biography

Patel, Vallabhbhai, ગાંધીજીના નિકટના સાથી, સ્વાતંત્ર્યસંગ્રામના અગ્રગણ્ય નેતા, ભારતના નાયબ વડાપ્રધાન, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના દ્વિતીય કુલપતિ

ગાંધીજીના નિકટના સાથી, સ્વાતંત્ર્યસંગ્રામના અગ્રગણ્ય નેતા, ભારતના નાયબ વડાપ્રધાન, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના દ્વિતીય કુલપતિ

Additional Files

Published

31-12-2000

How to Cite

Patel, V. (2000). કોંગ્રેસ કાર્યકર્તાઓ સમક્ષ ઉદ્દબોધન. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 38(3), 41–44. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/550

Issue

Section

સ્મરણાંજલિ

Most read articles by the same author(s)

Similar Articles

1 2 3 4 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.