ભારતીય અંકો, તેની લેખનપધ્ધતિઓ અને શૈલીઓ

Authors

  • Joshi, Binduvasini ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ

Keywords:

Indian numerals, Indian writing System, Indian Writing Style

Abstract

No Abstract

Author Biography

Joshi, Binduvasini, ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ

સહપ્રાધ્યાપક, ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ

References

ओझा, गौरीशंकर हीराचंद, भारतीय प्राचीन लिपिमाला, मुनशीराम मनोहरलाल પબ્લિશર્સ પ્રા. લિ., નર્વ વિલ્હી, ૧૬૮.

ભટ્ટ, વસન્તકુમાર મનુભાઈ, સંસ્કૃત પાણ્ડલિપિઓ અને સમીક્ષિત પાઠસમ્પાદન- વિજ્ઞાન, સરસ્વતી પુસ્તક ભંડાર, અમદાવાદ, ૨૦૦૯.

સુબ્બરયપ્પા, બી.વી., ‘ઉપસંહાર', ભારતમાં વિજ્ઞાનનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ, સંપા. : ડી. એમ. બોઝ, એસ.એન. સેન અને બી.વી. સુબ્બરયપ્પા, યુનિવર્સિટી ગ્રંથનિર્માણ બૉર્ડ, અમદાવાદ, ૧૯૭૭.

સેન, એસ. એન., ‘ગણિતશાસ્ત્ર’, ભારતમાં વિજ્ઞાનનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ, સંપા. : ડી. એમ. બોઝ, એસ.એન. સેન અને બી.વી. સુબ્બરયપ્પા, યુનિવર્સિટી ગ્રંથનિર્માણ બૉર્ડ, અમદાવાદ, ૧૯૭૭.

Additional Files

Published

30-06-2012

How to Cite

Joshi, B. (2012). ભારતીય અંકો, તેની લેખનપધ્ધતિઓ અને શૈલીઓ. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 50(1-2), 5–19. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/247

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>