'સરદાર સવાસો સ્મૃતિ વિશેષાંક' : વિમોચન સમારોહ

Authors

  • Joshi, Binduvasini ઈતિહાસ અને સંસ્કૃતિ વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Keywords:

Sardar Savaso, Sardar Savaso Smriti Vishranka

Abstract

No Abstract

Author Biography

Joshi, Binduvasini, ઈતિહાસ અને સંસ્કૃતિ વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

અધ્યાપિકા, ઈતિહાસ અને સંસ્કૃતિ વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Additional Files

Published

31-08-2001

How to Cite

Joshi, B. (2001). ’સરદાર સવાસો સ્મૃતિ વિશેષાંક’ : વિમોચન સમારોહ. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 39(1-2), 73–74. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/420

Issue

Section

અહેવાલ (Reports)

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>