શ્રી મહાદેવ દેસાઈ સ્નાતક ગ્રામસેવા પુરસ્કાર : 199 અને શ્રી મહાદેવ દેસાઈ સ્મૃતિ નિબંધ સ્પર્ધા : 1999

Authors

  • Joshi, Binduvasini ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

Keywords:

Award, Essay Competition

Abstract

No Abstract

Author Biography

Joshi, Binduvasini, ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

વ્યાખ્યાતા, ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત  વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત 

Additional Files

Published

31-12-1999

How to Cite

Joshi, B. (1999). શ્રી મહાદેવ દેસાઈ સ્નાતક ગ્રામસેવા પુરસ્કાર : 199 અને શ્રી મહાદેવ દેસાઈ સ્મૃતિ નિબંધ સ્પર્ધા : 1999. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 37(3), 63–65. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/707

Issue

Section

અહેવાલ (Reports)

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>