કથા છત્રીશી

Authors

  • Jamindar, Rasesh ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ વિભાગ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ

Keywords:

Katha Chhatrishi

Abstract

No Abstract

Author Biography

Jamindar, Rasesh, ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ વિભાગ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ

નિવૃત્ત પ્રાધ્યાપક અને અધ્યક્ષ, ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ વિભાગ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ

Additional Files

Published

31-12-1994

How to Cite

Jamindar, R. (1994). કથા છત્રીશી. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 32(3), 64–65. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/666

Issue

Section

ગ્રંથસમીક્ષા (Book Review)

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>