ઇતિહાસ સંશોધનમાં દફ્તરોનું મહત્વ

Authors

  • Pandya, Chandrakant

Keywords:

History, Archives

Abstract

વિદ્યાપીઠ, સળંગ  અંક - 121 જાન્યુઆરી- ફેબ્રુઆરી, 1983,  પાનાં  23-31 પર પ્રકાશિત લેખની  પુનઃ પ્રસ્તુતિ

Author Biography

Pandya, Chandrakant

પૂર્વ નિયામક,ગુજરાત રાજ્ય અભિલેખાગાર, ગાંધીનગર, ગુજરાત 

Additional Files

Published

30-06-2011

How to Cite

Pandya, C. (2011). ઇતિહાસ સંશોધનમાં દફ્તરોનું મહત્વ . Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 49(2), 102–109. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/444

Issue

Section

પુનઃપ્રસ્તુતિ (Reprints)