'અખે ગીતા'માં તત્વદર્શન દ્વારા આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ

Authors

  • Makwana, Sanjay મ. દે. ગ્રામસેવા મહાવિદ્યાલય, રાંધેજા, ગાંધીનગર, ગુજરાત 

Keywords:

Gujarati author, Gujarati literature

Abstract

No Abstract

Author Biography

Makwana, Sanjay, મ. દે. ગ્રામસેવા મહાવિદ્યાલય, રાંધેજા, ગાંધીનગર, ગુજરાત 

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, મ. દે. ગ્રામસેવા મહાવિદ્યાલય, રાંધેજા, ગાંધીનગર, ગુજરાત 

References

ભૂપેન્દ્ર બાલકૃષ્ણ ત્રિવેદી, ‘અખેગીતા’, ૧૯૫૮.

રમણલાલ પાઠક, ‘અખો - એક સ્વાધ્યાય', ૧૯૭૬.

નિપુણ ઈ. પંડ્યા, ‘મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યમાં તત્ત્વવિચાર', ૧૯૬૮.

ભૂપેન્દ્ર ત્રિવેદી, ‘અખો'., ગ્રંથકારશ્રેણી, ૧૯૮૨.

‘ગુજરાતી સાહિત્યનો ઇતિહાસ', ગ્રંથ ૨, ખંડ ૧, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, અમદાવાદ.

Additional Files

Published

31-12-2012

How to Cite

Makwana, S. (2012). ’અખે ગીતા’માં તત્વદર્શન દ્વારા આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 50(3-4), 21–28. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/234

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)

Similar Articles

1 2 3 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.