નોખો જીવ, અનોખો માણસ : મુકુલ કલાર્થી

Authors

  • Kanthariya, Jagdish શ્રી પી. એચ. ઉમરાવ કૉલેજ ઑફ આર્ટ્સ ઍન્ડ કૉમર્સ, કીમ, સુરત, ગુજરાત

Keywords:

Gujarati literature, Poet, Kavi, Gujarati Author, Author, Mukul Kalarthi

Abstract

No Abstract

Author Biography

Kanthariya, Jagdish, શ્રી પી. એચ. ઉમરાવ કૉલેજ ઑફ આર્ટ્સ ઍન્ડ કૉમર્સ, કીમ, સુરત, ગુજરાત

અધ્યક્ષ, ગુજરાતી વિભાગ, શ્રી પી. એચ. ઉમરાવ કૉલેજ ઑફ આર્ટ્સ ઍન્ડ કૉમર્સ, કીમ, સુરત, ગુજરાત

References

કલાર્થી, મુકુલ (સંપાદક) : જાણવા જેવી વાતઃ અમદાવાદ, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, પુનર્મુદ્રણ : 1957

કલાર્થી, મુકુલ : શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર જીવન-સાધના: અમદાવાદ, શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પાઠશાળા, પ્રથમ આવૃત્તિ : 1955

કલાર્થી, મુકુલ : સંતોની જીવનપ્રસાદી : અમદાવાદ, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, પ્રથમ આવૃત્તિ: 1958

કલાર્થી ,મુકુલ (સંપાદક) : સંત સમાગમ : અમદાવાદ, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, પ્રથમ આવૃત્તિ : 1959

દવે, રમેશ : ગુજરાતી સાહિત્યનો ઈતિહાસ ગ્રંથ - 6: અમદાવાદ, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, પ્રથમ આવૃત્તિ : 2006

Published

31-12-2018

How to Cite

Kanthariya, J. (2018). નોખો જીવ, અનોખો માણસ : મુકુલ કલાર્થી. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 56(1-4), 127–132. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/128

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)