પ્રહલાદ પારેખ કવિ પરિચય અને 'બારી બહાર'

Authors

  • Prajapati, Varsha L. એસ. એલ. યુ. આર્ટ્સ ઍન્ડ એચ. ઍન્ડ પી. ઠાકોર કૉમર્સ કૉલેજ ફૉર વિમેન, અમદાવાદ, ગુજરાત

Keywords:

Gujarati literature, Poet, Kavi, Gujarati Author, Author, Prahlad Parekh, Prahlad Jethalal Parekh

Abstract

No Abstract

Author Biography

Prajapati, Varsha L., એસ. એલ. યુ. આર્ટ્સ ઍન્ડ એચ. ઍન્ડ પી. ઠાકોર કૉમર્સ કૉલેજ ફૉર વિમેન, અમદાવાદ, ગુજરાત

એસ. એલ. યુ. આર્ટ્સ ઍન્ડ એચ. ઍન્ડ પી. ઠાકોર કૉમર્સ કૉલેજ ફૉર વિમેન, અમદાવાદ, ગુજરાત

Published

31-12-2018

How to Cite

Prajapati, V. L. (2018). પ્રહલાદ પારેખ કવિ પરિચય અને ’બારી બહાર’. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 56(1-4), 115–126. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/127

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)