ગુજરાતી સાહિત્યમાં ગૂજરાત વિદ્યાપીઠનું પ્રદાન

Authors

  • Makwana, Sanjay ગુજરાતી ભાષા-સાહિત્ય વિભાગ, મહાદેવ દેસાઈ સમાજસેવા સંકુલ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત 

Keywords:

Gujarati literature, Poet, Kavi, Author, Gujarati author

Author Biography

Makwana, Sanjay, ગુજરાતી ભાષા-સાહિત્ય વિભાગ, મહાદેવ દેસાઈ સમાજસેવા સંકુલ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત 

અધ્યક્ષ, ગુજરાતી ભાષા-સાહિત્ય વિભાગ, મહાદેવ દેસાઈ સમાજસેવા સંકુલ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત 

Additional Files

Published

31-12-2018

How to Cite

Makwana, S. (2018). ગુજરાતી સાહિત્યમાં ગૂજરાત વિદ્યાપીઠનું પ્રદાન. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 56(1-4), 3–10. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/114

Issue

Section

સંપાદકીય (Editorial)

Similar Articles

1 2 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.