યાત્રા અંત: શાંતિની

Authors

  • Raval, Govindbhai કુલનાયક, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

Keywords:

Book Review, Pilgrim, Peace, Literature, Bhatt, Mira

Abstract

​આ લેખ પુસ્તક સમીક્ષા લેખ છે.

શીર્ષક : ​ યાત્રા અંત: શાંતિની

​લેખક : ​Pilgrim, Peace

​​અનુવાદક : ​ભટ્ટ, મીરા 

સંપાદક : ડૉ. કૃષ્ણકાંત કડકિયા

પ્રકાશક : ​અનિકેત ભટ્ટ , ભાવનગર  

પ્રકાશનનું વર્ષ: ​1​998

Author Biography

Raval, Govindbhai, કુલનાયક, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

કુલનાયક, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

Additional Files

Published

31-12-1998

How to Cite

Raval, G. (1998). યાત્રા અંત: શાંતિની. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 36(2-3), 96–100. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/753

Issue

Section

ગ્રંથસમીક્ષા (Book Review)

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>