કુલનાયકશ્રીનું નિવેદન : ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના 46 (છેતાળીસ)માં પદવીદાન પ્રસંગે

Authors

  • Raval, Govindbhai કુલનાયક, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

Keywords:

Convocation, 46th Convocation, Vidyapith Convocation, Vice-Chancellor

Abstract

આદરણીય કુલનાયકશ્રી ​ગોવિંદભાઈ રાવલે ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના ​46 (છેતાળીસ) માં પદવીદાન સમારંભમાં આદરણીય કુલપતિશ્રી ​રામલાલ પરીખ, મુખ્ય મહેમાન ​શ્રી નારાયણ દેસાઈ , વિદ્યાપીઠ મંડળના સભ્યો, આમંત્રિત મહેમાનો, સેવકો અને વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ સંબોધન કર્યું હતું અને ગુજરાત વિદ્યાપીઠના પાછલા વર્ષ દરમિયાન વિવિધ વિભાગો દ્વારા કરવામાં આવેલા કાર્યોની ટૂંકી વિગત પ્રસ્તુત કરી હતી

Author Biography

Raval, Govindbhai, કુલનાયક, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

કુલનાયક, ગૂજરાત  વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત 

Additional Files

Published

31-12-1999

How to Cite

Raval, G. (1999). કુલનાયકશ્રીનું નિવેદન : ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના 46 (છેતાળીસ)માં પદવીદાન પ્રસંગે. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 37(3), 54–58. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/705

Issue

Section

પદવીદાન (Convocation)

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>