વિનોબા વિચાર: આજના સંદર્ભમાં

Authors

  • Raval, Govindbhai ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Keywords:

Vinoba, Vinoba vichar, Vichar ane vignan

Abstract

No Abstract Available.

Author Biography

Raval, Govindbhai, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

પૂર્વ કુલનાયક અને આજીવન ટ્રસ્ટી, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Additional Files

Published

31-12-2003

How to Cite

Raval, G. (2003). વિનોબા વિચાર: આજના સંદર્ભમાં. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 41(2-3), 1–5. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/367

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>