સરદારશ્રીની ખાસિયતો

Authors

  • Raval, Govindbhai ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

Keywords:

Sardar Vallabhbhai Patel, Sardar, Vallabhbhai Patel

Abstract

No Abstract 

Author Biography

Raval, Govindbhai, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

કુલનાયકશ્રી, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

Additional Files

Published

31-12-2000

How to Cite

Raval , G. (2000). સરદારશ્રીની ખાસિયતો. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 38(3), 3–6. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/540

Issue

Section

સ્મરણાંજલિ

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >> 

Similar Articles

1 2 3 4 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.