કુલપતિશ્રીનું ઉદબોધન : ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના 45 (પિસ્તાળીસ)માં પદવીદાન પ્રસંગે

Authors

  • Parikh, Ramlal Chancellor, Gujarat Vidyapith, Ahmedabad, Gujarat

Keywords:

Convocation, 45th Convocation, Vidyapith Convocation

Abstract

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના 45 (​પિસ્તાળીસ)માં પદવીદાન પ્રસંગે આદરણીય કુલપતિશ્રી રામલાલભાઈ​ પરીખ દ્વારા વિવિધ વિદ્યાશાખામાં પદવી પ્રાપ્ત કરનાર વિદ્યાર્થીઓ અને ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના સેવકો સમક્ષ ઉદબોધન કર્યું હતું અને તેમણે ગાંધી વિચારોને પ્રસારિત કરવા અને જાહેર જીવનમાં તેના મૂલ્યોને જાળવી રાખવા વિદ્યાર્થીઓને પ્રેરણાત્મક સંદેશ આપ્યો હતો.

Author Biography

Parikh, Ramlal, Chancellor, Gujarat Vidyapith, Ahmedabad, Gujarat

Chancellor, Gujarat Vidyapith, Ahmedabad, Gujarat

Additional Files

Published

31-12-1998

How to Cite

Parikh, R. (1998). કુલપતિશ્રીનું ઉદબોધન : ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના 45 (પિસ્તાળીસ)માં પદવીદાન પ્રસંગે. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 36(2-3), 48–49. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/750

Issue

Section

પદવીદાન (Convocation)