કુલનાયકશ્રી રામલાલ પરીખનું નિવેદન

Authors

  • Parikh, Ramlal ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Keywords:

Convocation, Vidyapith Convocation, Kulnayakshree nivedan, Ramlal Parikh, Vice-Chancellor

Abstract

No Abstract

Author Biography

Parikh, Ramlal, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

કુલનાયક, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Additional Files

Published

31-12-1993

How to Cite

Parikh, R. (1993). કુલનાયકશ્રી રામલાલ પરીખનું નિવેદન. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 31(1-6), 34–40. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/631

Issue

Section

પદવીદાન (Convocation)