કાગળના દફતરોની સાચવણી

Authors

  • Parikh, Ramlal ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Keywords:

Preservation of paper records, Kagalna dafataroni sachvani

Abstract

No Abstract

Author Biography

Parikh, Ramlal, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

કુલનાયક, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Additional Files

Published

31-12-1993

How to Cite

Parikh, R. (1993). કાગળના દફતરોની સાચવણી. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 31(1-6), 59. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/644

Issue

Section

ગ્રંથસમીક્ષા (Book Review)