ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના પદવીદાન સમારંભમાં ગાંધીજી અને સરદારશ્રી (1925)

Authors

  • -

Keywords:

Sardar Vallabhbhai Patel, Vallabhbhai Patel, Sardar

Abstract

-

Additional Files

Published

31-12-2012

How to Cite

, .-. (2012). ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના પદવીદાન સમારંભમાં ગાંધીજી અને સરદારશ્રી (1925). Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 38(3), 92. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/567

Issue

Section

સ્મરણાંજલિ

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >> 

Similar Articles

1 2 3 4 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.