વલ્લભ વિદ્યાલય, બોચાસણમાં સરદારશ્રીની પ્રતિમાનો અનાવરણવિધિ

Authors

  • - -

Keywords:

Sardar Vallabhbhai Patel, Sardar, Vallabhbhai Patel

Abstract

No Abstract

Author Biography

-, -

-

Additional Files

Published

31-12-2000

How to Cite

-. (2000). વલ્લભ વિદ્યાલય, બોચાસણમાં સરદારશ્રીની પ્રતિમાનો અનાવરણવિધિ. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 38(3), 62–66. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/558

Issue

Section

સ્મરણાંજલિ

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >> 

Similar Articles

1 2 3 4 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.