પદવીદાન સમારંભ પારિતોષિકસૂચિ

સુવર્ણચંદ્રક/રજતચંદ્રક/તામ્રપત્ર

Authors

  • -

Keywords:

Degree Award, Convocation Award, Award

Abstract

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા વિવિધ વિદ્યાશાખામાં પદવી પ્રાપ્ત કરવામાં વિશિષ્ટ અને ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કરનાર વિદ્યાર્થીઓને સુવર્ણચંદ્રક, રજતચંદ્રક, અને તામ્રપત્ર જેવા પારિતોષિક આપીને સન્માનિત કરવામાં આવે છે. આગામી 56માં પદવીદાન સમારંભમાં આપવામાં આવનાર 54 પારિતોષિકની સૂચિ અહીંયા મુકવામાં આવેલ છે.

Published

31-03-2010

How to Cite

, .-. (2010). પદવીદાન સમારંભ પારિતોષિકસૂચિ: સુવર્ણચંદ્રક/રજતચંદ્રક/તામ્રપત્ર. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 48(1), 100–103. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/539

Issue

Section

પદવીદાન (Convocation)

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >> 

Similar Articles

1 2 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.