સ્વાતંત્રોતર ગુજરાતી મૌલિક પ્રહસનો : એક અધ્યયન

Authors

  • Gamit, Ureshkumar ગુજરાતી ભાષા સાહિત્ય વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

Keywords:

Gujarati, literature, Gujarati literature

Author Biography

Gamit, Ureshkumar, ગુજરાતી ભાષા સાહિત્ય વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત

વિદ્યાવચસ્પતિ સંશોધક, ગુજરાતી ભાષા સાહિત્ય વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત 

Additional Files

Published

31-12-2010

How to Cite

Gamit, U. (2010). સ્વાતંત્રોતર ગુજરાતી મૌલિક પ્રહસનો : એક અધ્યયન . Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 48(3 - 4), 87–92. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/482

Issue

Section

નિબંધલેખન (Essay)

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.