કિશોરસિંહ સોલંકી કૃત 'અરવલ્લી' નવલકથાનું સમગ્રલક્ષી મૂલ્યાંકન

Authors

  • Buha, Ketan ગુજરાતી ભાષા-સાહિત્ય વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત 

Keywords:

Gujarati Literature, Literature

Abstract

No Abstract

Author Biography

Buha, Ketan, ગુજરાતી ભાષા-સાહિત્ય વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત 

અન્વેષક, વિદ્યાવાચસ્પતિ, ગુજરાતી ભાષા-સાહિત્ય વિભાગ, મ. દે. સમાજસેવા મહાવિદ્યાલય, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ, ગુજરાત 

Additional Files

Published

31-12-2012

How to Cite

Buha, K. (2012). કિશોરસિંહ સોલંકી કૃત ’અરવલ્લી’ નવલકથાનું સમગ્રલક્ષી મૂલ્યાંકન . Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 50(3-4), 29–40. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/235

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.