ગાંધીજીના સમકાલીનો અને સાથીઓ- ૨

Authors

  • Shah, Dashrathlal ગાંધી દર્શન વિભાગ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Keywords:

Gandhiji, Gandhijina samkalino ane sathio

Abstract

No Abstract

Author Biography

Shah, Dashrathlal, ગાંધી દર્શન વિભાગ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

અધ્યાપક, ગાંધી દર્શન વિભાગ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ.

Additional Files

Published

31-12-1994

How to Cite

Shah, D. (1994). ગાંધીજીના સમકાલીનો અને સાથીઓ- ૨. Vidyapith (વિદ્યાપીઠ), 32(3), 5–28. Retrieved from http://journal.gujaratvidyapith.org/index.php/vp/article/view/662

Issue

Section

અન્વેષણ ( Article)